LÆRER, SKOLELEDER, REKTOR, PEDAGOG OG ANDRE LEDEROPPGAVER


Sist oppdatert 2006


Har skolefaglige bakgrunn fra flere skoleslag, både som utøvende lærer og skoleleder.

Utdannet adjunkt med 3-årig musikklinje med almennlærerutdanning og fordyping i engelsk fra Hamar Lærerskole 1975 og videreutdanning i musikk årskurs II, ved Bergen Ped. Høgskole 1976.

Praksis som lærer fra Tindlund Ungdomsskole (6 parallellers skole),ett år underviste mest i musikk og også støtteundervisning i matematikk. Ett år som klassestyrer i 7.klasse med de fleste almenfagene. Det utgjorde om lag halve stillingen og resten var engelsk på 8. og 9. trinn.
Har også  undervisningserfaring fra Kjeverud skole i Stange (firdelt barneskole) der undervisningsdelen av rektorstilling inneholdt de fleste fag i 2.-6.klasse.

Har undervist i praktiske og teoretiske musikkfag ved Atlanten videregående skole (1978-80), Stange vgs (1993-4), Molde vgs 1995-2006, Toneheim Folkehøgskole (1986-87).

Var høgskolelærer ved Hamar Lærerhøgskole i 1993-4, mest på førskolelinja og musikklinja.
Har videre undervist i kommunale musikk- og kulturskoler i mer enn 20 år.

Har også hatt spredte undervisningsoppdrag bl.a som  øvingslærer ved Østlandets Musikkonservatorium, gjesteforeleser ved Hamar og Bergen Lærerskoler og ved sommerkurs på Purdue University, Indiana. I tillegg har gjennom mer enn 30 år undervist ved sommermusikkskoler (også som faglig leder),  ved dirigentkurs og seminar i fritidsmusikklivet, samt vært aktiv dirigent og dommer i en årrekke.

Administrative yrkesbakgrunn var først som rektor i Vang Musikkskole fra den ble startet i 1984. Denne skolen ble bygd opp til å bli en av Hedmarks største før kommunesammenslåingen med Hamar i 1992. Var da inspektør i Hamar musikkskole i halvannet år.
VAr deretter rektor ved Kjeverud skole i 1994-95. Der inngikk også ledelse av SFO i stillingen.

Da studieretning musikk, dans, drama ved Molde vgs ble startet i 1994, skulle det bygges opp en ny modell med et tett samarbeid med Molde kommune gjennom Molde musikkskole.
Ble rektor i Molde musikkskole i 1995 og har bygd opp denne nye modellen.
Ved starten hadde skolen ca 7 årsverk og knapt 200 elever. I dag er det over 40 ansatte i 30 årsverk og nærmere 1000 elever i Molde kulturskole inkl MD-elevene fra Molde vgs. I dag utføres ca 9 årsverk i videregående opplæring.
Siden ingen andre skoler i landet har tilsvarende modell, ble det også en stor administrativ utfordring, ikke minst med forskjellige arbeidstidsavtaler, leseplikter, regelverk, lønnsystem o.sv.. Har også laget egne databaser og systemer for samordning av fag- og timefordelingsplaner, avlønning etc.
Samtidig ble musikkskolen videreutviklet til kulturskole og samarbeidsavtaler om stillinger med Operaen i Kristiansund, Teatret Vårt, alle skolekorpsene og flere kor og nabokommuner ble utarbeidet.
Det skolefaglige ansvaret har vært størst og viktigst i stillingen hele tiden.

Er svært svært opptatt av arbeidet med læreplanene, eksamensgjennomføring og evaluering, særlig i forbindelse med gjennomføringen av Reform 94, og nå også Kunnskapsløftet, Var bl.a leder av evalueringskurs for lærere i videregående skole i de 6 nordligste fylkene i 1997 og var også i ledergruppa for eksamenskurs for lærere i vg skole i M&R 1998.

Har alltid følt det som viktig å være orientert og oppdatert innenfor flere områder knyttet til skoleverket.

Har videre relevant lederopplæring og god kjennskap til skoleverket gjennom å ha deltatt på alle rektormøter som rektor i Vang, Stange og i Molde fram til 2003 da skolen ble flyttet fra skoleavdelingen til kulturavdelingen.
Eksempler på kurs: LIS, LUIS, LUIBAS og div. lokale kommunale lederprogram og Ledelse i 2001 (NMoK/KPMG) og Ledelse i kulturskolen  (Norsk kulturskoleråd/ Høgskolen i Volda)  2002-4

Lærebokforfatter: Sammen med A. Farstad skrevet boka  "Klarinetten" ( Tonika Musikkforlag 1976)

Har både i kulturskolesammenheng og i fritidsmusikklivet vært svært opptatt av fagplanarbeid og læreplanarbeid.  Var ansvarlig for ideer, innhold og utforming i Norges  Musikkorps Forbunds  "Fagplaner for instrumentalundervisning"  samt "Håndbok for kursarrangører" og   “NMFs Spillekurs".
Har videre vært prosjektleder i Vang/Hamar for det 3-årige prosjektet "Spillopp" i 5 utvalgte kommuner. Dette gikk ut på å finne samordningsmodeller mellom grunnskole, musikkskole og fritidsmusikklivet og var initiert av Norsk Musikkskoleråd, Kommunenes Sentralforbund, Norges Musikkorps Forbund og Musikk i Skolen.
Medlem av Molde Kulturarena, Molde kommunes styringsgruppe for kulturformidling i skoler og barnehager og er med  i en lokal styringsguppe for M&R fylkes «Kulturniste».

Den største lederoppgaven utenom skolesystemet, var å ha ansvaret for all musikk, lyd, mediainformasjon o.l. ved kunstløp under OL-94, med ansvar for regien av oppvisningen som det absolutte høydepunkt.
Arbeidet her også tett sammen med  producerne i de største TV-selskapene (CBS og ORTO)

Har videre yrkeserfaring som utøvende musiker (profesjonell klarinettist i Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet allerede som 17-åring) og musikkpedagog og har utdanning og lang erfaring som dirigent for kor, korps og symfoniorkester.

Var musikkanmelder i Hamar Dagblad i 1975 og tilknyttet Sarpsborg Arbeiderblads kulturredaksjon som freelancemedarbeider 1976-78.
Bakgrunn både som korsanger, musiker, dirigent, dommer, foreleser, styremedlem, formann, medlem av lokale musikkråd m.m. innenfor fritidsmusikklivet.
Har også arbeidet en del med lyd, både som lydtekniker og som produsent ved plateinnspillinger.
Har deltatt i ulike funksjoner (klarinettist, dirigent, korsanger, teknikk/lydproduksjon, styringsgrupper o.l ) ved en rekke operaforestillinger og større konsertproduksjoner på Hedmarken, i Kristiansund og Molde.

Var  produsent for musikal-oppsetningen Grease ved Molde videregående skole i 1999 og produsent og dirigent for Jesus Christ Superstar ved samme skole i 2002.
Dirigerte sesongpremieren i Operaen i Kristiansund med forestillingene Emil og Pippi i september 2002.
I tillegg til de musikkfaglige utfordringene, har dette gitt viktig erfaring og rutine i administrativ organisering og ledelse av større prosjekt med ulike aktører på mange nivå, både profesjonelle og elever/amatører.

Er også engasjert i fagforeningsarbeid.
Var kommunetillitsvalgt for Norsk Skolelederforbund, både  på statlig og kommunalt avtaleverk, i Molde kommune 2000-2005
Som fast møtende varamann til styret i Norsk Skolelederforbund Møre og Romsdal 2001-2006 også fått oppdatering og kunnskap om dagliglivet både i grunnskoler og videregående skoler. Har deltatt på flere kurs  i NSLF og KS regi og gjennomført flere lokale forhandlinger som medlem av forhandlingsutvalget for Romsdal.


Selv om jeg nok sikkert utad først og fremst oppfattes som musiker, dirigent og musikkpedagog, føler jeg meg like mye som skoleleder.
Derfor er jeg opptatt av faglig nivå og utvikling på alle plan i skoleverdenen.
Jeg mener at jeg har opparbeidet meg en variert og faglig god erfaring gjennom å ha arbeidet på ulike nivå innenfor de fleste skoleslag.
Denne kompetansen forsøker jeg å utnytte i enhver sammenheng. Summen av alle erfaringene gjør at jeg ikke føler meg satt ”i bås”.
Jeg prøver hele tiden å trekke ut den beste erfaringen fra de ulike områdene og å bruke den i mitt daglige arbeid på alle plan.

Jeg oppfatter meg selv som endringsvillig og mottagelig for nye impulser og arbeidsoppgaver og trives med faglige utfordringer.

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver